wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SERWISU ALLEGRO
obowiązujący od dnia 1.11.2022

§1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe sformułowania pisane wielką literą należy przez nie rozumieć:
 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem domeny www.ehurtfamilia.pl dostępny pod linkiem https://www.ehurtfamilia.pl/;
 2. Sprzedawca – spółka Familia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Juliusza Słowackiego 71, 32-400 Myślenice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801930, REGON: 003883299, NIP: 6811068118;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, użytkownik serwisu ehurtfamilia.pl będący potencjalnym nabywcą Towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Klientem może być Przedsiębiorca, Konsument jaki i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Familia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadzonego w ramach serwisu ehurtfamilia.pl

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest Sprzedawca tj. spółka Familia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Juliusza Słowackiego 71, 32-400 Myślenice, nr telefonu 603 463 613, email kontakt@ehurtfamilia.pl
 2. Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży oferowanych w Sklepie internetowym;
 2. prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy;
 3. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy;
 4. zasady przetwarzania danych osobowych.
 1. Regulamin jest udostępniany Kupującym nieodpłatnie i został umieszczony na stronie Sklepu w   sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dokonywać sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3. ZASADY DZIAŁANIA  SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Sklep internetowy prowadzony jest za pośrednictwem domeny www.ehurtfamilia.pl
 2. Zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są użytkownikami serwisu ehurtfamilia.pl i z tego tytułu wiążą ich postanowienia Regulaminu, który dostępny jest pod linkiem https://www.ehurtfamilia.pl/regulamin-pm-11.html
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
 1. urządzenie z połączeniem z siecią Internet i systemem operacyjnym z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS;
 2. przeglądarka w stabilnej, najnowszej wersji z rodziny m.in.: Chrome, Firefox, Safari, Edge;
 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym korzystanie z serwisu ehurtfamilia.pl Sklepu Internetowego), może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności, gdy urządzenia Klienta nie posiadają stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Klient korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.

§4. TREŚCI BEZPRAWNE
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych na Stronie Internetowej oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony Internetowej.

§5.  WYKAZ TOWARÓW I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Sprzedawca może za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferować sprzedaż towarów lub usług z użyciem funkcjonalności „kup teraz”, w trybie licytacji, w formie ogłoszeń i ogłoszeń lokalnych lub w inny sposób dopuszczalny w myśl postanowień Regulaminu. Korzystanie z tych funkcjonalności może wiązać się z koniecznością rejestracji na portalu oraz akceptacji regulaminu regulującego zasady korzystania z tego serwisu i ww. funkcjonalności.
 2. Wykaz dostępnych w sprzedaży Towarów wraz z opisem, ich cenie, materiale, z którego są wykonany itp. znajduje się w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Towarze.
 3. Zasady Sprzedaży oraz sposób dokonywania zamówień określa regulamin.
 4. Jeśli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu uiszczoną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

§6. CENY, SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY
 1. Cena Towaru podana w opisie Towaru obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość podawana jest Klientowi odrębnie przez zawarciem Umowy sprzedaży.
 2. Promocje dotyczące sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 3. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane przez Klienta Towary oraz koszt dostawy.
 4. Płatności dokonywane są przez Klienta z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie Internetowym w terminie w nim wskazanym.
 5. Klient nie ponosi kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zwarcia Umowy innych niż zwykle stosowane za korzystanie przez Klienta z sieci Internet.

§7. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z Umowy sprzedaży jest miejsce, w którym Towar zostanie odebrany.
 2. Dostawa realizowana jest w sposób, w miejscu i w czasie wskazanym opisanym w ofercie danego Towaru.
 3. Sprzedawca dostarcza oferowane przez siebie towary w obrębie Polski. Dostawa do innych krajów jest możliwa, gdy oferta wyraźnie tak stanowi.
 4. Możliwe formy odbioru Towarów określa Sprzedawca w Sklepie Internetowym przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 5. Dostawa Towaru nastąpi w terminie wskazanym w opisie danego Towaru lub w podsumowaniu danego zamówienia. Dostawa zazwyczaj następuje nie dłużej niż do 2 dni roboczych. W odniesieniu do zamówień płatnych z góry, początek biegu ww. terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku dostaw Towarów za pobraniem – licząc od daty skutecznego złożenia zamówienia.

§8. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY
 1. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. poprzez wystawienie paragonu bądź faktury.
 2. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT jest obowiązany podać dane firmy do faktury tj. nazwę i NIP najpóźniej podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, w tym faktury korygujące.

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient 
 1. będący Konsumentem
oraz
 1. Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta
mają prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość (w tym Umowy sprzedaży) w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 1. W razie odstąpienia przez Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość liczony jest:
 1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;
 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 4. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć m.in. zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres kontakt@ehurtfamilia.pl, pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną na adres 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 71.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem odstąpienia od Umowy sprzedaży w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odstępujący od Umowy sprzedaży zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (tj. koszt odesłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji). Tym samym przesyłkę ze zwracanym Towarem Klient odstępujący od Umowy sprzedaży obowiązany jest wysłać na swój koszt, Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odstępujący od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 tej ustawy.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta odstępującego od Umowy sprzedaży, chyba że Klient ten wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi należność.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje Sprzedawcy w przypadku, w którym Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta odstępującego od Umowy sprzedaży.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy NIE PRZYSŁUGUJE Klientowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w odniesieniu do umowy zawartej na odległość:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.

§10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – KONSUMENT ORAZ PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary bez wad.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsument, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość (przez którą rozumie się zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania) i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 3. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 1. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
 2. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 1. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
 8. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11 - 13 niniejszego paragrafu;
 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od ust. 6 do ust. 13 niniejszego paragrafu;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 1. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych  na  podstawie  umowy  Konsument  lub Przedsiębiorca z  uprawnieniami  Konsumenta  może  odstąpić  od  umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres e-mail: kontakt@ehurtfamilia.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady Towaru lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 8. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą-Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

§12. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Familia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Juliusza Słowackiego 71, 32-400 Myślenice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801930, REGON: 003883299, NIP: 6811068118 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: rodo@hurtfamilia.pl.
 3. Administrator przetwarza gromadzone z wykorzystaniem Sklepu internetowego dane osobowe, a przekazane przez ehurtfamilia.pl,  w następujących celach, zakresie i na podstawie prawnej:
 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży - dane osobowe podane w związku z zawarciem Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami egzekucyjnymi - dane osobowe podane przy składaniu Zamówienia, składania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 3. w celu rozpatrywania reklamacji, roszczeń i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na żądania klientów – dane osobowe podane w reklamacjach, roszczeniach, żądaniach lub skargach, a także dane dotyczące zakupów lub usług, których dotyczy reklamacja, roszczenie, żądanie lub skarga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i f RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi IT, usługi płatnicze czy podmioty realizujące dostawę zamówień. Podmioty te działają w imieniu Administratora lub samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej Umowy sprzedaży oraz po jej wykonaniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży anonimowo nie jest możliwe. Nieprzekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora lub operatora ehurtfamilia.pl jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu, uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Operator portalu wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.

§13. SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
 1. Klient może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;
 2. skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
 3. zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 1. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin nie uchybia postanowieniom regulaminu platformy handlowej on-line dostępnej w domenie ehurtfamilia.pl, którego akceptacja przez użytkowników warunkuje korzystanie z ww. portalu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Stronie Internetowej, chyba że z opublikowanego Regulaminu wynika inna data wejścia w życie zmian.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2022.Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Familia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Juliusza Słowackiego 71, 32-400 Myślenice,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Ja, niżej podpisany/a, ______________________________________________ (imię i nazwisko), e-mail ___________________________________________ oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży Towaru ________________________________________________________, który odebrałem dnia _______________________________ .
Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy o numerze  ____________________________________________.

__________________________
Data
__________________________
Podpis Klienta


 

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu